PL | EN | DE

This text is replaced by the Flash movie.
Data przyjazdu Data odjazdu
Ilość osób Apartament Imie i Nazwisko
e-mail
strona główna |  hotel |  apartament 106 PLUS |  basen&fitness |  kontakt |  oferty specjalne |  regulamin |  zabiegi SPA |  rezerwacja

 Regulamin rezerwacji i wynajmu apartamentów Sun-apartments

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów Sun-apartments. Zgłoszenie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, które wiążą Klienta od momentu zgłoszenia rezerwacji.
Zapytanie o dostępność i rezerwacja
 1. Zapytania o dostępność i rezerwację wstępną wypoczynku można dokonać na stronie www.sun-apartments.pl poprzez wypełnienie i wysłanie zgłoszenia w formie elektronicznej lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 605-877-861.
 2. W ciągu 24h  po przesłaniu formularza Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie dostępności terminu wraz z drukiem rezerwacji a w przypadku jego braku informację o dostępności innego apartamentu w wybranym lub zbliżonym terminie oraz informacje na temat płatności.
 3. Rezerwacja zostaje potwierdzona w ciągu 48h po odesłaniu uzupełnionego druku rezerwacji oraz potwierdzenia wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości usługi, w terminie 5 dni od momentu otrzymania druku rezerwacji (data wpłaty zaliczki oraz numer konta podany jest na druku rezerwacji). 
 4. W przypadku dokonania rezerwacji w terminie krótszym niż 10 dni od daty planowanego pobytu, Klient zobowiązany jest po otrzymaniu druku rezerwacji wpłacić najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu całą kwotę wynajmu (numer konta podany jest w druku rezerwacji). Za datę wpłaty uznaje się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na wskazany w druku rezerwacji numer konta.
 5. Za skutki wynikłe z podania w zgłoszeniu nieprawidłowych danych przez Rezerwującego, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
 6. Minimalny okres wynajmu wynosi 3 doby.
Opłaty za wynajem:
 1. W przypadku dokonania rezerwacji w terminie dłuższym niż 10 dni od daty planowanego pobytu opłata za wynajem pobierane jest w dwóch ratach:
  1. Zaliczka w wysokości 30% należności za pobyt należy wpłacić w ciągu 5 dni od momentu otrzymania druku rezerwacji. W celu otrzymania potwierdzenie rezerwacji należy przesłać mailem na adres: reservation@sun-apartments.pl potwierdzenie wpłaty zaliczki. W przypadku nie dokonania płatności w ciągu 5 dni od otrzymania druku rezerwacji, rezerwacja zostanie anulowana.
  2. Pozostała należność za wynajem, stanowiąca różnice pomiędzy kwotą wynajmu podaną na druku rezerwacji a zaliczką, należy wpłacić na 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu w apartamentach. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na wskazany w druku rezerwacji numer konta.
 2. W przypadku dokonania rezerwacji w terminie krótszym niż 10 dni od daty planowanego pobytu, Klient zobowiązany jest po otrzymaniu druku rezerwacji wpłacić najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu całą kwotę wynajmu (numer konta podany jest w druku rezerwacji). Za datę wpłaty uznajesię dzień wpłynięcia środków pieniężnych na wskazany w druku rezerwacji numer konta.

   
 3. Formy płatności: przelew
Anulowanie rezerwacji:
Rezerwacje można anulować wyłącznie pisemnie - mailem lub faksem. W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 30 dni przed przyjazdem, zaliczka zostanie zwrócona po potraceniu kosztów obsługi (10% wpłaconej kwoty). W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi.
Przeniesienie rezerwacji na inna osobę:
W każdej chwili Klient może przenieść na inna osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Sun-apartments o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby (imię nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), która przejmie prawa i obowiązki wynikające z rezerwacji. Przeniesienie staje się skuteczne względem Sun-apartments z chwilą powiadomienia pisemnego przez osobę na którą przeniesiono prawa z rezerwacji o akceptacji wszystkich wynikających z niej obowiązków.
Przyjazd, przekazanie kluczy, doba hotelowa:
1. Doba hotelowa trwa w godzinach od godz. 14.00 w dniu przyjazdu, do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

2. Klient po przyjeździe zgłasza się do recepcji hotelu w celu pobrania kluczy do apartamentu.

Przedłużenie pobytu
 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w druku rezerwacji, klient powinien zgłosić u konsultanta Sun-apartments najpóźniej 1 dobę przed pierwotnie planowanym wyjazdem.
 2. Sun-apartments uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. Potwierdzenie przedłużenia pobytu wymaga dokonania przelewu ze strony gościa i przesłania na adres wskazany przez Sun-apartments potwierdzenia dokonania przelewu przed upływem ostatniej doby hotelowej pierwotnie planowanego pobytu.
Obowiązki klienta:
 1. W apartamencie mogą być zakwaterowana maksymalnie 4 osoby.
 2. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej na potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sun-apartments telefonicznie lub mailowo o każdym przekroczenia tej liczby. W takiej sytuacji Sun-apartments powiększy odpowiednio ustaloną opłatę za udostępnienie apartamentu o koszt zakwaterowania dodatkowej osoby wg. aktualnego cennika.
 4. W przypadku nie poinformowania Sun-apartments o przekroczeniu w momencie przyjazdu liczby osób wskazanych na druku rezerwacji recepcja hotelu może odmówić wydania kluczy do apartamentu, bez ponoszenia przez Sun-apartments odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Klienta z tego tytułu. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się że liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej w potwierdzeniu rezerwacji, Klient zostanie obciążony kosztem zakwaterowania dodatkowych osób, zgodnie z aktualnym cennikiem.
 5. W przypadku przekroczenia liczby osób ponad limit określony dla apartamentu tj. 4 osoby, Klient może zostać obciążony karą w wysokości 2-krotnej ceny pobytu każdej dodatkowej osoby, zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. Podczas pobytu w apartamentach Sun-apartments obowiązuje regulamin hotelu, w którym mieszczą się apartamenty.
 7. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania apartamentu w stanie zastanym. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania przedstawiciela Sun-apartments o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.
 8. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia w momencie opuszczania apartamentu czy żadna jego rzecz nie pozostała w apartamencie. Za rzeczy pozostawione przez Klienta po zakończeniu okresu wynajmu, jak również za szkodę powstałą na skutek ich utraty lub uszkodzenia, Sun-apartments nie odpowiada.
 9. Klient zobowiązany jest do zwrócenia apartamentu w stanie nie pogorszonym, a także do zwrócenia kluczy w recepcji hotelowej, najpóźniej z chwilą opuszczenia apartamentu.
 10. Klient Sun-apartments może korzystać z dodatkowych płatnych usług hotelowych zamawiając je bezpośredni w recepcji hotelu. Za dodatkowe usługi typu: zabiegi Spa, zajęcia fitness, usługi fryzjerskie i inne Klient płaci w recepcji hotelowej zgodnie z obowiązującym w hotelu cennikiem.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SUN-APARTMENTS
 1. Sun-apartments zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w sposób rzetelny.
 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sun-apartments nie dojdzie do realizacji usługi, Sun-apartments zwraca uiszczoną przez Rezerwującego zapłatę, co wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Rezerwującego z tytułu jej niewykonania.
 3. Zwrot, o którym mowa w pkt 2 nastąpi na rachunek Rezerwującego przez niego wskazany, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia , w którym Rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.
 4. Sun-apartments nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców w apartamentach spowodowane np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane czasowymi wyłączeniami spowodowanymi np. naprawą lub konserwacją basenów kąpielowych, lub innych urządzeń.
 5. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Sun-apartments jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.
 6. Cena usług świadczonych przez Sun-apartments nie obejmuje ubezpieczenia.
 7. Sun-apartments nie odpowiada za rzeczy wartościowe: pieniądze, biżuteria, sprzęt elektroniczny i inne mienie pozostawione przez Klienta w apartamencie zarówno podczas jego pobytu jak i po opuszczeniu apartamentu.
 8. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Sun-apartments rezerwuje sobie prawo przeniesienia rezerwacji Klienta do apartamentu zastępczego podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego. Sun-apartments przysługuje prawo przeniesienia rezerwacji Klienta do apartamentu zastępczego podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego także w przypadku, gdy nie jest możliwe skorzystanie z zarezerwowanego apartamentu. W przypadku wystąpienia zjawisk o których mowa w niniejszym paragrafie, Sun-apartments ma prawo anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Sun-apartments, nie będzie mogło być zagwarantowane.
 9. W przypadku anulowania umowy przez Sun-apartments z przyczyn, o których mowa w pkt.8 pieniądze wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi, z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 10. W przypadkach, o których mowa pkt.8 Sun-apartments nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Klienta, chyba że szkoda ta powstała z wyłącznej winy Sun-apartments.


 
Spór:

Prawem właściwym dla wszelkich sporów pomiędzy Sun-apartments a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sun-apartments.
 
AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE
Zaznaczenie opcji „Akceptuje warunki regulaminu” w formularzu rezerwacji oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Jeśli Klient nie zaakceptuje warunków Regulaminu, dalsze kontynuowanie procesu rezerwacji apartamentu nie będzie możliwe.
 
DANE OSOBOWE
Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.sun-apartments.pl , Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych serwisu www.sun-apartments.pl . Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji